INŽENÝRSKÁ ČINNOST

V případě, že nedisponujete patřičnými odbornými znalostmi nebo se Vám nedostává odhodlání v boji s úředním šimlem, tak jsme to právě my, kdo Vás v tomto náročném procesu zastoupí. Pro většinu stavebních projektů je nutné v rámci přípravy a následné realizace zajistit vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu či jiných stanovisek dotčených orgánů. Zajistíme pro Vás získání všech potřebných povolení a vyřídíme potřebnou administrativní činnost s tím související.

Již při formulování samotného stavebního záměru, Vám pomůžeme s proměnou Vašich vizí v realitu. Ve spolupráci s externími architekty, autorizovanými projektanty a vysoce kvalifikovanými specialisty v oboru, zajistíme podrobné technické a projekční řešení potřebné pro získání povolení a samotnou realizaci stavby.  

Na základě projektové dokumentace zajistíme cenovou kalkulaci  nákladů, na jejichž základě bude možné vyhodnotit efektivnost Vašeho investičního záměru. V případě optimalizace konečné ceny díla, navrhneme a ve spolupráci s projektantem provedeme úpravy, které povedou ke snížení celkových nákladů, ale zároveň nedojde ke snížení kvality a celkové užitné hodnoty díla.

V rámci výběrového řízení nastavíme takové podmínky, aby výsledkem tendru na dodavatele, byla firma s nejvýhodnější cenovou nabídkou a zároveň odborností na vysoké úrovni, zajišťující efektivní zhodnocení Vašich investic.

Během realizace díla zajistíme podrobnou kontrolu fakturace jednotlivých dodavatelů a povedeme podrobnou agendu případných změnových listů včetně důsledné kontroly jejich oprávněnosti v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. V přídě změny projektu během realizace stavby, projednáme s orgány statní správy jejich dodatečné povolení.

Po dokončení projektu provedeme potřebné administrativní úkony vedoucí k získání kolaudačního souhlasu a povolení k užívání stavby. Zajistíme kompletní energetický audit a zastoupíme Vás při jednáních se zhotovitelem v případě nutnosti řešit reklamace z provedeného díla.

“Naše komplexní poradenské služby, Vám pomohou s proměnou vizí v realitu.”