STAVEBNÍ A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA  

Výkonem činnosti TD zastupujeme investora, při jednáních s dodavateli stavby a ostatními účastníky výstavby, ve věcech technických. Již při zpracování projektové dokumentace, spolupracujeme s architektem nad vhodností jím navržených materiálů, technického řešení a proveditelnosti stavebních detailů. V průběhu realizace stavebního díla zajišťujeme důslednou kontrolu kvality prováděných prací a dodržování zvolených technologických postupů. Dohlížíme nad dodržováním časového harmonogramu a probíhající stavební činností dodavatele, aby byla v souladu s projektovou dokumentací a požadavky veřejnoprávních orgánů. Nedílnou součástí naší práce je administrace a organizace kontrolních dnů stavby, na kterých koordinujeme probíhající práce zhotovitele s požadavky architekta a investora. Hlídáme kvalitu zabudovaných materiálu a dodržování standardů v souladu platnými předpisy a technickými normami ve výstavbě. Kontrolujeme financování stavby a optimalizujeme případné vícenáklady, které mohou při provádění stavby vzniknout.

“TD v našem pojetí je především vynaložením maximálního úsilí, k dosažení kvalitního stavebního díla.”

PROČ MÍT STAVEBNÍ A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA?

Stavba jako celek je velmi složitý proces složený z mnoha dílčích částí, nad kterými je nutné vést nezbytnou kontrolu. Pokud nejste v tomto oboru technicky vzdělaní a nebo Vám časové vytížení nedovolí se věnovat stavbě naplno, je více než dobrou volbou tuto službu přenechat odborníkům. 

Chyby v projektu nebo vady, které vzniknou během realizace je nutné odhalit hned v počátku, jinak je jejich pozdější odstraňování zpravidla komplikované a v tom horším případě až nemožné, nehledě na to, že mají dopad na časový postup, cenu a finální kvalitu díla.

Technický dozor je pravá ruka investora, působí jako poradce již ve fázi přípravy projektu, při samotné realizaci stavby hájí zájmy investora, důsledně dohlíží nad dodavatelskými firmami, kontroluje, radí, počítá, eviduje, řeší, upozorňuje na vady a vyžaduje jejich odstranění. 

Při absenci technického dozoru velmi často dochází k pozdějšímu sporu investora s dodavatelem, kdy se při závěrečné kontrole stavby nebo až během užívání, projeví závažné vady díla. Ve většině případů je následné řešení často nerealizovatelné a nebo je tak složité a nákladné, že se od něj radši ustoupí. A právě z těchto důvodů vznikají nepříjemné spory o slevy z díla, které často končí soudním sporem. 

” Jsme Vaše oči, které Vám šetří čas i peníze “

VÝKON ČINNOSTI TECHNICKÉHO A STAVEBNÍHO DOZORU

 • zajištění protokolárního předání staveniště hlavnímu zhotoviteli stavby, vč. pořízení zápisu

 • svolávání a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby za účelem koordinace probíhajících prací, vč. pořízení zápisu

 • účast na všech jednáních s orgány státní správy a dotčenými orgány činnými ve správním řízení

 • pravidelné informování investora o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou

 • uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího užívání dokončeného díla

 • zajištění průběžné fotodokumentace během realizace stavby 

 • protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli

 • kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho subdodavatelů, při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy 

 • kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal

 • kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí

 • pravidelná kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty, vč. zápisu výsledku kontroly do stavebního deníku

 • kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy
 • kontrola shody prováděného díla s odsouhlasenou projektovou dokumentací 

 • systematická péče a doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, vč. evidence dokumentace dokončených částí stavby

 • spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací

 • kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami smlouvy o dílo a  položkovým rozpočtem

 • příprava podkladů pro předání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí 

 • vypracování systému přejímek, závěrečných testů, revizí a kontrol 

 • kontrola předávaných dokladů a dokumentace skutečného provedení stavby

 • vedení závěrečného řízení o předání a převzetí dokončeného díla, vč. pořízení zápisu

 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla v dohodnutých termínech

 • koordinace činností souvisejících s kolaudací a užíváním stavby

 • zajištění komunikace a kontroly zhotovitele v případě reklamací   

 • součinnost s investorem v případě řešení soudních sporů