KOORDINÁTOR BOZP

Pro všechny stavebníky, investory i státní správu, zajišťujeme profesionální a ucelené služby koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Jsme odborně způsobilí k provádění a řešení problematiky BOZP Vašich stavebních projektů. Naše profesní zkušenosti a aktivní přístup Vám garantují maximální pokrytí možných rizik z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

“Bezpečnost a minimalizování rizik je naše starost a Váš klid” 

KDY JE NUTNÉ NOMINOVAT KOORDINÁTORA  BOZP NA STAVENIŠTI?

Povinnost zajistiti Koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP má zadavatel stavby (stavebník, investor) a to u staveb, kde budou prováděny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb

Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

 • Práce ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
 • Práce s nebezpečnými chemickými látkami.
 • Práce se zdroji ionizujícího záření.
 • Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti.
 • Práce, při kterých hrozí pád z výšky více než 10 m.
 • Práce v ochranných pásmech energetických vedení.
 • Studnařské práce.
 • Potápěčské práce.
 • Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu.
 • Práce s použitím výbušnin.
 • Práce spojené s konstrukcí těžkých stavebních dílců.

Limity rozsahu stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

 
 • Stavby u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.
 • Stavby u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

tabulka BOZP

ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP

V PŘÍPRAVNÉ FÁZI PROJEKTU

 • vyhodnocení základních rizik projektu s ohledem na umístění a termín realizace stavby, druhu prováděných prací a použitých technologických postupů
 • součinnost při zpracování projektové dokumentace stavby z hlediska rizik BOZP
 • spolupráce s projektantem stavby v poskytování odborného poradenství a doporučení týkajících se bezpečnostních rizik
 • zpracování přehledu právních předpisů zadavateli stavby (investorovi), které souvisí z realizací projektu
 • konzultace s investorem při tvorbě smlouvy o dílo se zhotovitele z pohledu potřeb zákona č.309/2006 Sb.
 • kontrola projektové dokumentace a návrh konkrétních řešení v případě možného vzniku bezpečnostních rizik
 • vypracování podrobného plánu BOZP na staveništi pro realizaci stavby
 • zajištění ohlášení stavby na příslušný inspektorát práce

 

ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP

PŘI REALIZACI PROJEKTU

 • dohled nad dodržováním plánu BOZP všemi účastník výstavby
 • pravidelná aktualizace plánu BOZP s postupem probíhající výstavby
 • organizování a vedení kontrolních dní BOZP, včetně aktivního řešení aktuálních požadavků z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • provádění kontrol staveniště s vyhledáváním rizik a návrhu způsobu řešení k jejich odstranění
 • spolupráce se zhotovitelem na přípravě harmonogramu jednotlivých prací
 • koordinace stavebních prací všech dotčených zhotovitelů stavby z hlediska bezpečnosti a zdraví při práci
 • provádění písemných zápisů a pořizování fotodokumentace týkající se BOZP na staveništi
 • pravidelné informování investora o aktuální situaci na staveništi z hlediska BOZP